facebook

Wymagania na stopień HOWymagania na stopień HO

 

Wkraczam w dorosłe życie, samodzielnie określam i kształtuję swój światopogląd. Odczytuję swoje
powołanie, świadomie określam swoją drogę życiową. Jestem odpowiedzialny, można na mnie
polegać. Pogłębiając wiarę zaczynam świadczyć o niej poza harcerstwem. Moje życie budowane jest
na chrześcijańskim fundamencie. Jestem oparciem dla swojego rodzeństwa, rodziców, staram się być
przykładem dla moich rówieśników. Angażuję się w życie społeczne. Wkraczam na drogę rozwoju
wędrowniczego, instruktorskiego, bądź harcerstwa starszego. Systematycznie pełnię służbę bliźniemu.
Świadomie kształtuję swoje relacje z otoczeniem, pełen pogody ducha rozwiązuję pojawiające się
problemy.

Komentarz:
Próba polega na ułożeniu od 6 do 10 zadań, których zrealizowanie pozwoli na osiągnięcie ideału
opisanego w stopniu, zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz wypełnienia służby
potrzebującym. Przynajmniej trzy zadania winny zakończyć się trwałym śladem. Próbę układa harcerz
wraz z opiekunem na podstawie poniższych punktów i zatwierdza ją przed odpowiednią Kapitułą,
która może wnieść korekty.

I. PRACA NAD SOBĄ, WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI

ROZWÓJ DUCHOWY I RELIGIJNY
Rozwija swoją wiarę, rozpoczyna aktywne apostołowanie, także w środowisku poza harcerskim,
swoje wybory opiera na ewangelii, prowadzi życie sakramentalne.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Zidentyfikował własne potrzeby duchowe i obrał drogę rozwoju duchowego, szuka stałego
spowiednika (wziął udział w rekolekcjach formacyjnych np. ignacjańskich, kursie Filip
w Szkole Nowej Ewangelizacji. Aktywnie uczestniczy w duszpasterstwie lub innej grupie formacyjnej).
– Pogłębia swoją wiedzę religijną (zapoznał się z wybranym przez siebie tekstem Ojca Św.
skierowanym do młodzieży. Przeczytał wybraną encyklikę Ojca św. i opisał swoje refleksje
z lektury w artykule do prasy harcerskiej).
– W harcerstwie i poza nim stara się nieść dobrą nowinę (przygotował wraz
z kapelanem / duszpasterzem rekolekcje dla drużyny harcerzy).

PRACA NAD CHARAKTEREM
Potrafi bezstronnie ocenić swoją postawę i zachowanie, świadomie kształtuje swój charakter, staje się
twardym i jednocześnie wrażliwym mężczyzną.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Potrafi precyzyjnie określił swe zalety i wady (ułożył program kształtowania swego charakteru,
kierując się wskazaniami Prawa Harcerskiego oraz sposób kontroli jego realizacji. Wyznaczył cel
w pracy nad sobą i osiągnął go w założonym terminie; określił swoje słabe strony i wykonał zadanie,
w wyniku, którego pokonał opisane słabości).
– Do drugiego człowieka podchodzi z życzliwością starając się go zrozumieć widząc w nim swojego
bliźniego (wybrał sposób rozwijania swej wrażliwości na potrzeby innych i podał wymierne tego
wyniki. Pomógł młodszemu bratu, harcerzowi w pokonaniu słabości charakteru.
– Swoje wybory opiera na przemyślanym systemie wartości (wskaże, co dla niego jest najważniejsze,
(jaki ma system wartości, do jakich celów dąży) i wyjaśni, dlaczego; przeprowadzi kilka wywiadów z ludźmi z różnych środowisk poza harcerskich na temat fundamentów ich światopoglądów
i opublikuje wnioski w prasie harcerskiej).
– Rozumie, czym jest odwaga cywilna, czym jest odpowiedzialność za drugiego człowieka (aktywnie
opiekował się małymi dziećmi przez dwa dni. Uczestniczył w otwartej dyspucie z człowiekiem
o przeciwstawnych poglądach. Zorganizował spotkanie o istocie ruchu harcerskiego dla osób z poza
harcerstwa).

ROZWÓJ INTELEKTUALNY I ZAWODOWY
Przygotowując się do dorosłego życia pogłębia swoją wiedzę, wybiera specjalizacje zgodne
z posiadanymi talentami i staje się w nich ekspertem, dąży do wyróżniających wyników w nauce
i pracy, swój światopogląd kształtuje na podstawie przemyśleń popartych wiedzą.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Podnosi kwalifikacje i pogłębia wiedzę i umiejętności w dziedzinie swych zainteresowań. Wskaże
perspektywy swej pracy w tej dziedzinie (opracował z wybranej dziedziny referat lub napisał artykuł
do prasy; uzyskał dyplom w konkursie/olimpiadzie; przetłumaczył wybrany tekst z języka obcego).
– Rozumie zależność miedzy cechami charakteru i etyką a wynikami uzyskiwanymi w pracy (przeczytał
encyklikę „Laborem exercens” i podzielił się swoimi refleksjami w swojej drużynie/hufcu).
– Wykazał się umiejętnością obiektywnej oceny informacji. Potrafi bronić swego zdania, lecz nie jest
zarozumiały. Potrafi przyznać się do własnych błędów (przeprowadził dyskusyjny panel tematyczny,
dyskusyjny klub filmowy na który zaprosił liczne grono słuchaczy).
– Kształtując swój światopogląd poszerza wiedzę o otaczającym go świecie (napisał artykuł
charakteryzujący wybrany kierunek filozoficzny; przeprowadził i opublikował wywiad ze znanym
politykiem o korzeniach jego poglądów).

ROZWÓJ KULTURALNY
Rozumie rolę kultury w Życiu człowieka i społeczeństwa, bierze aktywny udział w życiu kulturalnym,
orientuje się w historii i współczesności różnych nurtów sztuki i literatury.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Staje się wzorem kulturalnego obycia, rozumie rolę i istotę kultury dnia codziennego (w atrakcyjny
i kulturalny sposób zorganizował spotkanie towarzyskie lub imprezę artystyczną; na co dzień stosuje
formy dobrego wychowania – savoir vivre’u, umie dobrze tańczyć; potrafi bronić swego zdania bez
zarozumiałości, wysłuchując argumenty strony przeciwnej).
– Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym (np. bywa w teatrze, operze czy na koncertach, jest
członkiem zespołu artystycznego, przeczytał książki z zakresu literatury pięknej).
– Rozwija swoje talenty artystyczne, znajduje najlepszą dla siebie formę wyrazu (przygotował
wystawę prac artystycznych zaprzyjaźnionych harcerek i harcerzy, na której wystawił także swoje
prace; zaprojektował i wykonał album okolicznościowy o swoim środowisku harcerskim).
– Poszerza swoją wiedzę na temat kultury, odróżnia kierunki w sztuce (przygotował wieczór poezji dla
kadry hufca; opublikował artykuł zawierający jego refleksje z ostatnio widzianej wystawy malarstwa).

ROZWÓJ FIZYCZNY
Jest sprawny i wysportowany, uprawia wybraną dziedzinę sportu, dba o swój wygląd i higienę
osobistą.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Uprawia zajęcia rozwijające go fizycznie (wyznaczył sobie ambitny cel w zakresie poprawy
sprawności fizycznej i go osiągnął; w wybranej dziedzinie sportu ma wyraźne osiągnięcie; w ciągu
trzymiesięcznej próby poprawił swoje wyniki w biegu, skoku w dal, pływaniu i jeździe na rowerze na
czas). – Prowadzi zdrowy styl życia, w każdej sytuacji jest wzorem schludności i czystości (oznaczył swoje
słabości w osiągnięciu najlepszej formy i stara się je pokonać).
– Propaguje aktywny styl życia (kierował sekcją sportową w hufcu; zorganizował zawody na orientację
dla ludzi spoza harcerstwa; współorganizował zawody sportowe).

POWOŁANIE. WYCHOWANIE PRORODZINNE
Rozumie istotę rodziny i sakramentalną wartość małżeństwa, przygotowuje się do roli męża i ojca
(bądź kapłana), przejmuje część odpowiedzialności za swoją rodzinę.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Odkrywa swoje powołania życiowe – w służbie Bogu lub w rodzinie; w pracy społecznej, zawodowej
i naukowej (przedstawił swoje zamierzenia w tym zakresie; zorganizował na poziomie
obwodu/okręgu konferencję o rodzinie).
– Jest odpowiedzialny i opiekuńczy wobec dziewcząt. Uzasadni wartość czystości przedmałżeńskiej
i obrony życia poczętego (przeczytał książkę nt. rodziny /np. J. Pulikowskiego „Warto być ojcem”,
ks. Malińskiego „Zanim powiesz kocham” lub równorzędną.; przeprowadził w gronie mieszanym
rozmowę o ideale żony i męża) .
– Poczuwa się do odpowiedzialności za swoją rodzinę (regularnie stara się odciążyć rodziców w ich
obowiązkach).

HARC, PRZYGODA, PRZYRODA (WYCZYN)
Jest harcerzem z krwi i kości, las nie ma dla niego tajemnic i jest jego drugim domem, jest wytrwały
w dążeniu do celu, podejmuje się karkołomnych, wyczynowych zadań i realizuje je.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Wędrówka i wyczyn, przygoda i wyzwanie są jego żywiołem (dokonał wyczynu w dziedzinie
turystyki, sportu lub kontaktu z przyrodą – biwak wędrowny, dłuższa wyprawa piesza czy rowerowa,
survival itp.; przetrwał samotnie w lesie min. 48 godzin z minimalnym wyposażeniem, znalazł
pożywienie, zbudował schronienie; podszedł niezauważenie obóz innej drużyny w ciągu dnia
i sporządził szczegółowy raport z kilkugodzinnej obserwacji.
– Potrafi zaprojektować i kierować budowaniem obozu harcerskiego, stworzyć zaplecze
kwatermistrzowskie, zebrać i rozliczyć fundusze (zaprojektował i współuczestniczył w wykonaniu
urządzeń obozowych zaplecza kwatermistrzowskiego (np. zbudował piec, pomost, zaprojektował
i kierował budową oryginalnej stołówki, itp.); pozyskał i w terminie rozliczył dotację na imprezę
harcerską).
– Poszerza swoją wiedzę o polskiej przyrodzie (opisał w artykule przyrodę zaobserwowaną podczas
samotnej wędrówki; przygotował wystawę własnych zdjęć przyrodniczych itp.).

II. SŁUŻBA

SŁUŻBA BOGU
Rozumiejąc swoje zadanie apostolskie stara się szerzyć wiarę w harcerstwie i poza nim, świadczy
o Chrystusie tak własną postawą, jak i podejmowanymi wyzwaniami.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Współorganizuje życie religijne w drużynie i hufcu (zorganizował grę biblijną dla harcerzy;
poprowadził w gronie kadry hufca dyskusję o roli świeckich w Kościele).
– W swoim środowisku działania szerzy wiarę (zorganizował koncert muzyczny grupy chrześcijańskiej
dla swojego środowiska – osiedla, miasteczka lub wsi; wraz z pozyskanymi współpracownikami
przygotował działanie o charakterze ewangelizacyjnym dotyczącą ważnego aspektu wiary, np. obrony
życia nienarodzonego, eutanazji, wolności seksualnej a wierności, homoseksualizmu, transseksualizmu, związków nieformalnych, itp. np. poprzez organizację wystawy, zajęć
audiowizualnych, itp.).
– Stara się swoimi działaniami wspomagać funkcjonowanie parafii (udziela się aktywnie
we wspólnocie parafialnej; przygotował jasełka z dziećmi z parafii).

SŁUŻBA BLIŹNIM I ŚRODOWISKU. WYCHOWANIE SPOŁECZNE
Pełni służbę indywidualną, organizuje przedsięwzięcia o charakterze służebnym, jest przygotowany do
niesienia pomocy innym, wciąga do służby osoby spoza harcerstwa.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Przygotowuje się do pełnienia służby na rzecz bliźnich (ukończył kurs HOPR; pełnił służbę
np. w wolontariacie względem osób starszych, niepełnosprawnych lub dzieci; zaangażował się
w integrację osób niepełnosprawnych w drużynie).
– Jest współorganizatorem życia w swym środowisku (działa w samorządzie szkolnym lub
w organizacjach społecznych; zorganizował imprezę w szkole lub drużynie np. rozgrywki sportowe,
imprezę rowerową dla dzieci lub akcję ekologiczną; nawiązał kontakt z młodzieżą harcerską poza
granicami kraju lub uczestniczył w akcji na jej rzecz).
– Samodzielnie znajduje pola służby i pełni ją indywidualnie (pełni służbę na rzecz konkretnego
człowieka, np. korepetycje, opieka, pomoc).

SŁUŻBA HARCERSKA
Rozumie potrzeby harcerstwa i świadomie kształtuje jego oblicze, pomaga w pracach swojej
jednostki, potrafi zorganizować i przeprowadzić przedsięwzięcie o charakterze wychowawczym.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Poszukuje pola służby harcerskiej, podejmuje odpowiedzialność za elementy wychowania (pełni
stałą funkcję harcerską; przedstawi swoje zamierzenia w działalności harcerskiej; porozumieniu
z drużynowym zaplanował i poprowadził zbiórkę gromady zuchowej).
– Działa na rzecz stałego rozwoju ruchu harcerskiego (samodzielnie poprowadził werbunek do
drużyny lub założył nowy zastępu; pozyskał dla harcerstwa osobę dorosłą).
– Pracuje na rzecz poszerzania kręgu przyjaciół harcerstwa (wyjaśnił zalety harcerskiego systemu
wychowawczego w porównaniu z systemem szkolnym i działalnością innych organizacji;
współorganizował imprezę dla młodzieży poza harcerskiej wraz z drużyną harcerek).
– Stale pogłębia swoje harcerskie mistrzostwo (zdobył dwie sprawności mistrzowskie; na czele
zastępu/drużyny wygrał harcerski turniej).

SŁUŻBA POLSCE
Buduje własną wizję rozwoju Polski, widzi dla siebie miejsce w kształtowaniu teraźniejszości Ojczyzny,
włącza się w inicjatywy obywatelskie, orientuje się w życiu politycznym RP.

Zagadnienia do próby i przykładowe zadania:
– Stara się czynnie realizować ideał służby Polsce (wyjaśnił, jakie widzi perspektywy rozwoju Polski
i jak chciałby się przyczynić do rozwoju kraju. Przedstawił swoje zamierzenia w tym zakresie;
ukształtował własne preferencje polityczne i potrafi je uzasadnić; przygotował i poprowadził akcję
harcerską na rzecz wzmacniania więzi z Polakami poza granicami kraju).
– Włącza się do życia publicznego Polski (wie, jakie ugrupowania polityczne działają w Polsce i wskaże
na które by głosował w wyborach; omówił zagrożenia wychowawcze we współczesnym
społeczeństwie oraz sposoby obrony przed nimi).
– W swoim środowisku działania propaguje postawy patriotyczne (zorganizował wyjście grupy
przyjaciół do muzeum historycznego; przygotował i wystawił przedstawienie o charakterze
patriotycznym)

PRÓBA KOŃCOWA
Charakter próby winien być indywidualny i mieć formę wyczynu. Próba winna trwać od 18 do 36
godzin. Jej celem jest ostateczne sprawdzenie w szczególności:
1. Dojrzałości życiowej;
2. Puszczańskiego wyrobienia;
3. Pełnego harcerskiego wyrobienia;
4. Przygotowania do życia społecznego;
5. Gotowości służby;
6. Pokonywania własnych słabości.